Ga naar onze Twitter pagina
Nederlands English
Home
Naar de website - Verzendinformatie - Privacy policy - Algemene voorwaarden - Contact - Links
Zoek op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Op met A Touch of Green gesloten overeenkomsten zijn de hieronder afgedrukte Algemene Voorwaarden van toepassing:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van A Touch of Green
(hierna te noemen ATOG), gevestigd te Amstelveen en ingeschreven in het
handelsregister te Amsterdam onder nummer 34264278)

Artikel 1: toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ATOG in de handel worden gebracht en / of verstrekt. Bedingen die afwijken van de voorwaarden van ATOG, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ATOG binden ATOG niet voorzover deze niet door ATOG schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel in de zin van dit artikel gelden die werknemers en medewerkers ten aanzien van wie bij raadpleging van het handelsregister blijkt dat aan hen geen procuratie is verleend.

Artikel 2: offerten
Alle door ATOG uitgebrachte offerten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, evenwel met dien verstande dat ATOG aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijs is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de offerte.
Tenzij in de offerte anders aangegeven, zijn in de offerte opgenomen prijzen exclusief BTW. Gegevens in de offerte betreffende het aangebodene, zoals eigenschap, maten, gewichten en dergelijke, zijn voor ATOG niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Hetzelfde geldt voor gegevens in door ATOG bij de offerte verstrekte tekeningen, afbeeldingen, brochures etc.

Artikel 3: wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
De werkzaamheden van ATOG worden hetzij in regiewerk, hetzij in aangenomen werk uitgevoerd.
Indien is overeengekomen dat het werk in regie wordt uitgevoerd, wordt het daadwerkelijk aantal uren dat door de medewerkers van ATOG is gewerkt, gefactureerd, zonder dat vooraf een richtprijs wordt overeengekomen. De tijd die nodig is voor verplaatsing van en naar het werk en de tijd die nodig is om voor het werk benodigde goederen en materialen elders op te halen, wordt eveneens doorberekend aan de opdrachtgever.
Offertes ten aanzien van aangenomen werk bevatten een volledige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren goederen en / of materialen, eventueel aan de hand van (een) tekening(en). Kleine maatafwijkingen die in het werk optreden, zijn toegestaan en kunnen geen belemmering vormen voor de volledige betaling van de geleverde goederen en diensten.
Tenzij anders is overeengekomen, doet ATOG aanbiedingen voor aangenomen werk gedurende 30 dagen na de datum van de offerte gestand.

Artikel 4: overeenkomst
Alle met ATOG aangegane overeenkomsten omvatten de ontbindende voorwaarde dat ATOG van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van ATOG.
Het staat ATOG vrij zonodig een verhaalsinformatie met betrekking tot de opdrachtgever in te winnen via een handelsinformatiebureau. ATOG is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering van goederen en / of diensten over te gaan. Indien de opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op ATOG rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van ATOG op vergoeding van alle schade, kosten en interessen door de opdrachtgever.

Artikel 5: graafwerkzaamheden
Indien bij de uitvoering van het werk graafwerkzaamheden moeten worden verricht door ATOG, dan wel door derden in opdracht van ATOG, is de opdrachtgever verplicht ATOG tevoren schriftelijk alle informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt met betrekking tot de aanwezigheid van niet zichtbare bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse constructies of werken.
Behoudens in geval van roekeloosheid aan de zijde van ATOG is ATOG niet aansprakelijk voor schade die bij de desbetreffende graafwerkzaamheden ontstaat aan leidingen, bekabeling of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgschade.
Opdrachtgever vrijwaart ATOG tegen aanspraken van opdrachtgever en / of derden tot vergoeding van schade of gevolgschade die in dit kader optreedt.
Indien tijdens het werk grond moet worden afgegraven, dan wel grond moet worden aangebracht die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en blijkt dat er sprake is van verontreiniging van deze grond, komen alle daaraan verbonden kosten, zoals die van verlet, onderzoek, verwerking en afvoer voor rekening van opdrachtgever.
Dit is slechts anders indien opdrachtgever tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft gemeld dat er sprake is van chemische of andersoortige verontreiniging, in welk geval die vermelding vergezeld dient te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.
Indien bij opruim- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig blijken te zijn of vrij kunnen komen, komen de kosten van verwijdering daarvan voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten
ATOG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan opdrachtgever verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen en afbeeldingen.
Het is opdrachtgever verboden deze zaken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATOG openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen en / of te exploiteren.
Dergelijke ontwerpen, afbeeldingen, modellen en tekeningen blijven eigendom van ATOG en zij dienen op eerste verzoek van ATOG onverwijld door opdrachtgever te worden geretourneerd.
Indien opdrachtgever handelt in strijd met enige bepaling uit dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van ATOG een direct opeisbare boete van € 5.000,--, onverminderd het recht van ATOG om aanspraak te maken op de werkelijk geleden schade.

Artikel 7: verplichtingen van ATOG
ATOG is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd dat daardoor schade aan personen, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdracht van opdrachtgever wordt door ATOG aanvaard onder het voorbehoud dat alle voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
ATOG is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in, door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen, alsmede op gebreken in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voorzover ATOG deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 8: verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ATOG tijdig kan beschikken over:
(a) de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen, voorzover nodig in overleg met ATOG,
(b) het terrein, c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd,
(c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen,
(d) aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
(e) veiligheidsmensen indien deze aanwezig dienen te zijn in geval van werkzaamheden langs (openbare) wegen.
8.2 Opdrachtgever is verplicht zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding
daarvoor, water, elektriciteit en adequate opslagruimte voor het materiaal en dergelijke aan ATOG beschikbaar te stellen indien deze op het werkterrein aanwezig zijn.
8.3 Is afgesproken dat opdrachtgever zal zorgen voor levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is opdrachtgever aansprakelijk voor de niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering van een en ander.
In zijn algemeenheid geldt dat voorzover de aanvang of de voortgang van het werk vertraging ondervindt door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, ATOG de daaruit voortvloeiende schade en kosten aan opdrachtgever in rekening kan brengen.

Artikel 9: materialen
ATOG staat in voor de soort, echtheid en de kwaliteit van de geoffreerde en geleverde materialen.
ATOG zal toezien op een kwalitatief goede samenstelling van door ATOG te leveren teelaarde, zand, grond, compost en funderings- of verhardingsmateriaal.
Een en ander zal zijn afgestemd op de bestemming van deze materialen.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte, kleur, samenstelling etc. kunnen geen aanleiding vormen tot afkeuring van materiaal. Indien moet worden beoordeeld of geleverd materiaal ontoelaatbaar afwijkt, moet worden uitgegaan van een gemiddelde uit de desbetreffende levering.
ATOG staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik / onderhoud of gebreken die het gevolg zijn van veranderingen die opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
ATOG kan in een dergelijk geval evenmin aansprakelijk worden gehouden voor schade of gevolgschade die door een en ander is opgetreden.

Artikel 10: meer- en minderwerk en stelposten
Meer- en minderwerk dat de opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk aan ATOG is opgedragen en door ATOG is aanvaard, zal worden verrekend.
Stelposten zijn in de offerte genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van materialen, hetzij het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden en die op het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald als gevolg waarvan die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Bij de ten laste van de stelposten uiteindelijk door te berekenen uitgaven wordt als uitgangspunt genomen de aan ATOG berekende prijzen, respectievelijk de door ATOG gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 20%.
Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van materialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
Indien de stelpost uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden zullen de kosten ten laste van de stelpost worden verrekend op basis van het aantal uren dat daadwerkelijk voor dit onderdeel van het werk is gewerkt. Dit kan uiteraard resulteren in een lager bedrag dan waarvan in de stelpost is uitgegaan.

Artikel 11: annulering
Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de opdracht geheel of ten dele annuleert, is hij gehouden de door ATOG reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief loon en sociale lasten, af te nemen en te betalen.
Opdrachtgever is overigens dan jegens ATOG verplicht het volledig door ATOG gepresteerde te vergoeden. Daarnaast is opdrachtgever een schadeloosstelling aan ATOG verschuldigd, die 1/3 van de overeengekomen prijs bedraagt. In een dergelijk geval vrijwaart opdrachtgever ATOG tevens tegen vorderingen van derden die een gevolg zijn van de annulering van de opdracht of de weigering bestelde goederen af te nemen. Ongeacht het bovenstaande behoudt ATOG het recht te kiezen voor het vorderen van volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel volledige schadevergoeding.

Artikel 12: aflevering en levertijd
Overeengekomen leverings- c.q. opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Door ATOG uit te voeren werkzaamheden worden geacht door ATOG te zijn opgeleverd zodra ATOG dit mondeling of schriftelijk aan de opdrachtgever heeft gemeld.
Voorts worden de werkzaamheden geacht te zijn opgeleverd indien de opdrachtgever het aangelegde werk daadwerkelijk in gebruik heeft genomen. Door ingebruikneming door opdrachtgever van een gedeelte van het werk wordt dit gedeelte als opgeleverd beschouwd.
Indien voor de oplevering een bepaalde datum is afgesproken, wordt de opleveringstermijn verlengd indien een vertraging optreedt die niet aan ATOG kan worden toegerekend, zoals onvoorziene weersomstandigheden, staking, oorlog of oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden als bedoeld in het artikel in deze Algemene Voorwaarden waarin het begrip overmacht wordt gedefinieerd.

Voorzover het gaat om levering van goederen door ATOG aan de opdrachtgever heeft ATOG aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen. In dit laatste geval komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal opdrachtgever deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan en gedurende die periode kan opdrachtgever de goederen tegen contante betaling van de koopsom en de verder ingevolge dit artikel verschuldigde bedragen afhalen. Na afloop van deze termijn is ATOG gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Schade die ATOG mocht lijden als gevolg van het niet afnemen van de bestelde goederen zal worden vergoed door opdrachtgever.

Artikel 13: garantie en aansprakelijkheid
ATOG staat in voor de kwaliteit en de soortechtheid van de door ATOG geleverde materialen.
ATOG garandeert geleverde levende materialen voor maximaal een groeiseizoen, met een maximum van zes maanden. Het groeiseizoen in de zin van dit artikel beslaat de periode maart tot en met november.
ATOG staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan en die een gevolg zijn van ondeskundig gebruik, dan wel gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
Beschadigingen die optreden als gevolg van mechanische en chemische of biologische invloeden van buitenaf, houtaantasting door schimmels, respectievelijk hout- en plantaantasting door ongedierte zullen nimmer voor rekening en risico van ATOG zijn. ATOG is evenmin gehouden tot vergoeding van schade indien er sprake is van andere van buiten afkomende schadeoorzaken.
De aansprakelijkheid van ATOG is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, respectievelijk de verleende diensten.
Zodra materialen en gereedschappen die in het kader van de uitvoering van de opdracht nodig zijn, door ATOG op het werk zijn aangevoerd, draagt opdrachtgever het risico voor schade, van welke aard ook, die met betrekking tot de aangeleverde goederen kan ontstaan, waaronder diefstal, brand- of waterschade en andere beschadigingen, tenzij een en ander het gevolg is van tekortschieten aan de zijde van ATOG.

Artikel 14: klachten
Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van ATOG worden gebracht.
Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft kunnen vaststellen, doch in geen geval later dan zes maanden na aflevering van de goederen. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die door ATOG zijn geleverd.
Indien de klacht juist blijkt te zijn zal ATOG hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, bijvoorbeeld door opnieuw te leveren en te planten.

Artikel 15: overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarmee ATOG ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, niet voorziene weersomstandigheden, verlies of beschadiging van goederen gedurende het transport van ATOG naar de opdrachtgever, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van ATOG, im- en exportverboden etc. Indien er sprake is van overmacht ontheft dit ATOG van haar verplichting tot levering en c.q. uitvoering van het overeengekomen werk, zonder dat opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
In geval van overmacht heeft ATOG het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 16: eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van ATOG tot het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties, respectievelijk dienstverlening volledig door opdrachtgever zijn gekweten.
Geleverde goederen kunnen terstond door ATOG worden teruggevorderd indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of ATOG aanleiding heeft aan te nemen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke af – respectievelijk oplevering overgaat op opdrachtgever.

Artikel 17: prijzen en prijswijzigingen
Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die zich na tot stand komen van de overeenkomst voordoen, kunnen door ATOG aan opdrachtgever worden doorberekend.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft zowel ATOG als opdrachtgever het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 18: betaling
Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht de facturen van ATOG binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder aftrek van enige korting, terwijl verrekening met enige vordering op ATOG  uitgesloten is.
Indien opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan ATOG een rente verschuldigd van 1¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.
Het staat ATOG vrij de ontvangen betaling af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien opdrachtgever heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat opdrachtgever beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
Indien opdrachtgever in verzuim is doordat een betalingstermijn verstreek, is ATOG gerechtigd het ATOG toekomende bedrag in rechte te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.

ATOG heeft het recht alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden indien opdrachtgever de verplichting uit een met ATOG gesloten overeenkomst niet nakomt en voorts indien aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien de WSNP ten aanzien van de opdrachtgever van toepassing wordt verklaard.
Buiten het verschuldigd bedrag is ATOG gerechtigd van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door de niet-betaling van opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand als de buitengerechtelijke inningskosten. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarin ATOG zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedraagt 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente, een en ander met een minimum van € 35,--.

Artikel 19: geschillen en toepasselijk recht
Tenzij partijen een geschil aan arbitrage mochten hebben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) die tussen partijen mochten ontstaan, bij uitsluiting worden gebracht voor de burgerlijke rechter in het arrondissement waarbinnen ATOG gevestigd is, voorzover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Met vriendelijke groet,
A Touch of Green


 
Mijn gegevens
Pop-up tuintjes bestellen

De prachtige plantencombinaties van Jacqueline van der Kloet zijn als pakket te koop via A Touch of Green.
Bekijk alle combinatiepakketten

Snel Zoeken
Winkelwagen
  meer
0 voorwerpen
Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van groen en
A Touch of Green?


Schrijf u nu in >>

Informatie
» Verzend info
» Veel gestelde vragen
» Privacy Policy
» Algemene voorwaarden
» Contact 06-47 17 57 38
» Links
 Information - FAQs
Betalingen:
U ontvangt een factuur
per e-mail.
--------------------------------
Orders uit Nederland worden achteraf gefactureerd.
--------------------------------
Orders from outside Holland have to be paid in advance.
Betaal met PayPal:
Overschrijven met PayPal / Bank Transfer with PayPal

Wij verzenden met:

Postnl Verzending